PROCES IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO STANOVANJSKEGA OBJEKTA

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

KAKO DO GRADBENEGA IN UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA GRADNJO ENOSTANOVANJSKE STAVBE?

Vsak investitor mora vsaj v osnovi vedeti, kakšno dokumentacijo bo potreboval za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo same gradnje ter kaj ta dokumentacija vsebuje. Osnovno poznavanje investitorju tudi omogoča, da se v projektni dokumentaciji lažje znajde.

Idealno zemljišče za družinsko gradnjo je zelo težko najti, predvsem v večjih krajih. Zavedati se moremo dejstva, da so najkvalitetnejša zemljišča namenjena v druge namene. Zaradi teh razlogov se moramo največkrat odločiti za manj primerno zemljišče, z vsemi dobrimi in tudi slabimi lastnostmi. Zato moramo že pri nakupu zemljišča razmišljati o legi predvidenega objekta. Primerno zemljišče je suho, ravno ali rahlo nagnjeno proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu. Kakšna je optimalna velikost je težko presoditi, mnogim zadostuje že 500 do 600 m2, za nekatere je idealna velikost zemljišča 1000 m2.

PGD – PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (0-VODILNA MAPA, ARHITEKTURA, ELABORATI)

  • Pridobitev lokacijske informacije, geodetskega posnetka dejanskega stanja terena, geološko-geomehansko poročilo, načrt parcele
  • Idejna zasnova (izbira projekta glede na pogoje lokacijske informacije)
  • Izdelava 0-Vodilna mapa (umestitev objekta na parcelo, pridobitev projektnih pogojev, soglasja za priključitev)
  • Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (0-Vodilna mapa, elaborati, arhitektura, izjava gradbene konstrukcije, soglasja k PGD)
  • Vložitev PGD na pristojno Upravno enoto, plačilo komunalnega prispevka pristojni Občini, plačilo upravne takse gradbenega dovoljenja, plačilo spremembe namembnosti. Izdano gradbeno dovoljenje se vroči osebno investitorju. Gradbeno dovoljenje je veljavno 2 leti od izdaje. V primeru, da investitor ne prične z gradnjo lahko na pristojni upravni enoti zaprosimo za podaljšanje gradbenega dovoljenja.

PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO (DETAJLNI NAČRT ARHITEKTURE, DETAJLI, ZUNANJA UREDITEV, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ELEKTRO INSTALACIJE, STROJNE INSTALACIJE, ARMATURNI NAČRT)

Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravna enota po pregledu projektne dokumentacije. Obvezen del dokumentacije je tudi projekt za izvedbo del (PZI). Tega upravna enota sicer ne zahteva pri izdaji gradbenega dovoljenja, je pa po zakonu o graditvi objektov en izvod tega dokumenta potrebno nujno imeti na gradbišču. Če ga nima, lahko gradbeni inšpektor gradnjo ustavi. Zakon o graditvi objektov določa, da mora izvajalec izvajati dela po projektu za izvedbo in zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

PID – PROJEKT IZVEDENIH DEL

V primeru gradnje enostanovanjskega objekta je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja poenostavljen, zato izdelava PID-a ni potrebna. Vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je tako potrebno poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priložiti izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi in izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. Projektno dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, izdela projektivni biro ali pooblaščeni projektant oziroma projektanti, ki imajo pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ali Inženirski zbornici Slovenije (IZS) pridobljeno pooblastilo za projektiranje. Seznam pooblaščenih arhitektov in inženirjev je objavljen na spletnih straneh ZAPS in IZS. Gradnja objektov brez projektne dokumentacije ni možna!

Začnimo projekt. Kontaktirajte nas!

TELEFON

041578070